Thông báo:
Chăm sóc khách hàng:
Hotline 028.396.6267
Danh
mục
tin
tức
Quy trình chấm dứt và thanh lý Hợp đồng
Công ty/Nhà Phân Phối gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho bên còn lại trước ít nhất 10 ngày làm việc (trừ trường hợp Hợp đồng tự động chấm dứt).
Bước 1: Nhân viên Công ty tiếp nhận thông báo Chấm dứt Hợp đồng với Công ty và cung cấp Biên nhận Hồ sơ chấm dứt (đối với trường hợp Nhà Phân Phối yêu cầu chấm dứt Hợp đồng); hoặc, gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp đồng cho Nhà Phân Phối (trong trường hợp Công ty chấm dứt Hợp đồng).
Bước 2: Nhân viên Công ty tiến hành xử lý hồ sơ trả lại, mua lại hàng hóa theo yêu cầu từ Nhà Phân Phối (nếu có).
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng chấm dứt, Công ty và Nhà Phân Phối thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng:
·      Công ty tiến hành thanh toán cho Nhà Phân Phối các khoản tiền liên quan đến việc trả lại, mua lại hàng hóa, tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác (nếu có).
·      Công ty khấu trừ số nợ Nhà Phân Phối chưa thanh toán cho Công ty và thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp của Nhà Phân Phối tại Công ty.
·      Công ty công bố công khai việc chấm dứt hiệu lực Thẻ thành viên của Nhà Phân Phối trên trang thông tin điện tử.
·      Công ty cập nhật danh sách Đào tạo viên trên trang thông tin điện tử và thông báo tới Bộ Công Thương (nếu có) trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có thay đổi.
Bước 4: Ngay sau khi các thủ tục chấm dứt Hợp đồng tại Bước 3 hoàn tất, Công ty và Nhà Phân Phối sẽ ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.