Thông báo:
Chăm sóc khách hàng:
Hotline 028.396.6267
Danh
mục
tin
tức
Khiếu nại
1. Nếu Nhà phân phối có những câu hỏi, khiếu nại hoặc thấy có sai sót trong cách tính hoa hồng, tiền thưởng, phần thưởng, trong cách phân bố các Nhà phân phối trong hệ thống, thì Nhà phân phối phải thông báo điều này cho Công ty bằng văn bản trong vòng 60 ngày từ ngày phát hiện sai sót hoặc sự cố được xem xét.
2.Nếu Nhà phân phối có khiếu nại hoặc phàn nàn liên quan đến bất kỳ hoạt động hay hành vi nào của các Nhà phân phối khác, thì Nhà phân phối có khiếu nại trước hết phải thông báo sự việc cho Người bảo trợ của mình, Người bảo trợ phải xem xét sự việc và cố gắng giải quyết. Nếu xung đột không được giải quyết kể cả với sự tham gia của Người bảo trợ, thì sự việc cần phải thông báo bằng văn bản cho Công ty, đính kèm theo khiếu nại của Nhà phân phối là giải trình bằng văn bản của Người bảo trợ. Công ty sẽ xem xét khiếu nại và đưa ra quyết định.
3.Công ty tiếp nhận khiếu nại về chất lượng không đảm bảo của hàng hóa trong thời gian mà hàng hóa còn hạn sử dụng.
4.Nhà phân phối và đại diện của Nhà phân phối không có quyền khiếu nại và khởi kiện Công ty, các chi nhánh của Công ty, đại diện, các đơn vị, nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh độc lập (quảng bá, giới thiệu về sản phẩm, Công ty và hình thức kinh doanh của Công ty) của Nhà phân phối nếu như các hoạt động này được thực hiện không tuân thủ theo những quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành.