Thông báo:
Chăm sóc khách hàng:
Hotline 028.396.6267
Danh
mục
tin
tức
THỜI HẠN VÀ GIA HẠN, CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG, THANH LÝ HỢP ĐỒNG
1. Hợp đồng có thời hạn là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký. Nếu Nhà Phân Phối không có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng, Hợp đồng này sẽ tự động gia hạn thêm 12 (mười hai) tháng mỗi lần sau đó.
2. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:
a)       Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày Nhà Phân Phối gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản cho Công ty.
b)       Sau 10 ngày kể từ ngày Công ty gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản tới Nhà Phân Phối do Nhà Phân Phối vi phạm các quy định tại Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc hoạt động, Kế hoạch trả thưởng và/hoặc các quy định khác của Công ty.
c)       Hợp đồng tự động chấm dứt khi Nhà Phân Phối không mua hàng của Công ty trong 12 (mười hai) tháng liên tiếp kể từ ngày mua hàng lần cuối cùng.
d)       Sau khi Hợp đồng chấm dứt, khách hàng có thể ký lại Hợp đồng mới vào bất ký thời điểm nào sau khi đã lựa chọn hệ thống và Người bảo trợ mới.
e)       Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.
3.  Công ty có trách nhiệm chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Nhà Phân Phối nếu Nhà Phân Phối vi phạm một trong các điều cấm sau:
- Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
- Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
- Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản;
- Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc Nhà Phân Phối bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;
- Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày Hợp đồng chấm dứt, Công ty có trách nhiệm:
- Mua lại từ Nhà Phân Phối sản phẩm đã bán cho Nhà Phân Phối theo quy định tại Điều 11 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.
- Thanh toán cho Nhà Phân Phối tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế mà Nhà Phân Phối có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty.
-   Ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.
5. Quy trình chấm dứt và thanh lý Hợp đồng
Công ty/Nhà Phân Phối gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho bên còn lại trước ít nhất 10 ngày làm việc (trừ trường hợp Hợp đồng tự động chấm dứt).
Bước 1: Nhân viên Công ty tiếp nhận thông báo Chấm dứt Hợp đồng với Công ty và cung cấp Biên nhận Hồ sơ chấm dứt (đối với trường hợp Nhà Phân Phối yêu cầu chấm dứt Hợp đồng); hoặc, gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp đồng cho Nhà Phân Phối (trong trường hợp Công ty chấm dứt Hợp đồng).
Bước 2: Nhân viên Công ty tiến hành xử lý hồ sơ trả lại, mua lại hàng hóa theo yêu cầu từ Nhà Phân Phối (nếu có).
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng chấm dứt, Công ty và Nhà Phân Phối thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng:
·      Công ty tiến hành thanh toán cho Nhà Phân Phối các khoản tiền liên quan đến việc trả lại, mua lại hàng hóa, tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác (nếu có).
·      Công ty khấu trừ số nợ Nhà Phân Phối chưa thanh toán cho Công ty và thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp của Nhà Phân Phối tại Công ty.
·      Công ty công bố công khai việc chấm dứt hiệu lực Thẻ thành viên của Nhà Phân Phối trên trang thông tin điện tử.
·      Công ty cập nhật danh sách Đào tạo viên trên trang thông tin điện tử và thông báo tới Bộ Công Thương (nếu có) trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có thay đổi.
Bước 4: Ngay sau khi các thủ tục chấm dứt Hợp đồng tại Bước 3 hoàn tất, Công ty và Nhà Phân Phối sẽ ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.