Thông báo:
Chăm sóc khách hàng:
Hotline 028.396.6267
Danh
mục
tin
tức
Quy trình đào tạo cơ bản và cấp thẻ thành viên

1. Chính sách chung

-            Đối tượng tham gia Khóa đào tạo cơ bản: Nhà Phân Phối mới ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng (“Công ty”) và Nhà Phân Phối chưa hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản của Công ty. Tất cả các Nhà Phân Phối phải hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản và được Công ty cấp Thẻ thành viên trước khi thực hiện các hoạt động kinh doanh đa cấp.

-         Hình thức đào tạo: trực tiếp.

-         Địa điểm: tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm khác phù hợp quy định pháp luật.

-         Công ty không thu phí tham gia Chương trình đào tạo cơ bản dưới bất kỳ hình thức nào.

-         Đào tạo và giải đáp thắc mắc của Nhà Phân Phối bán hàng đa cấp (“Học viên”) khi tham gia Chương trình đào tạo cơ bản là các Đào tạo viên được Công ty chỉ định.

-         Thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản tối thiểu là tám (08) tiếng. Thời lượng cho mỗi học phần có thể thay đổi, tuy nhiên vẫn đáp ứng tổng thời lượng đào tạo tối thiểu nêu trên.

2. Trình tự, thủ tục đào tạo

Bước 1. Nhà Phân Phối theo dõi lịch tổ chức Chương trình đào tạo cơ bản được công bố công khai tại Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và/hoặc trang thông tin điện tử của Công ty và đăng ký tham gia đào tạo trực tiếp với nhân viên Công ty. Khi đăng ký tham gia đào tạo cơ bản, Nhà Phân Phối nộp cho 01 bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy phép lao động (đối với người nước ngoài) còn trong thời hạn sử dụng.

Bước 2. Công ty lập Danh sách học viên tham gia đào tạo và tiến hành điểm danh đối với những Học viên đến lớp học. Trước khi vào lớp học, Học viên sẽ được yêu cầu ký tên vào Danh sách học viên để xác nhận việc tham gia đào tạo.

Bước 3. Tham gia học và làm bài kiểm tra

-           Học viên được học các học phần theo thứ tự nêu tại Mục II. Nội dung và thời lượng đào tạo trên đây.

-           Trong quá trình học, Học viên có thể tương tác với Đào tạo viên bằng cách đặt câu hỏi, tình huống giả định…Đào tạo viên sẽ trực tiếp trả lời những câu hỏi của Học viên.

-           Học viên tham gia đầy đủ thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản mới đủ điều kiện thực hiện bài kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành đào tạo.

-           Sau khi kết thúc các nội dung đào tạo, Học viên sẽ được yêu cầu thực hiện bài kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành Chương trình đạo tạo cơ bản tại lớp gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút.

Bước 4. Chấm điểm bài kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra

-           Kết thúc thời gian làm bài, Học viên phải nộp lại bài kiểm tra cho Đào tạo viên hoặc trợ giảng. Đào tạo viên sẽ chấm điểm và công bố kết quả kiểm tra ngay tại lớp học hoặc sau hai (2) ngày làm việc tùy thuộc vào số lượng Học viên tham gia đào tạo.

-           Học viên trả lời đúng 16/20 câu hỏi sẽ được coi là hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản của Công ty. Trong trường hợp không hoàn thành, Học viên phải làm bài kiểm tra lại lần hai (2) ngay tại lớp học. Nếu không hoàn thành trong cả hai lần kiểm trả, Học viên phải học lại toàn bộ Chương trình đào tạo cơ bản theo đúng thời lượng và quy trình như học lần đầu.

Bước 5. Xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản và ký Bản cam kết

-           Điểm bài kiểm tra sẽ được Công ty ghi nhận trong Danh sách học viên hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản và công bố công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và/hoặc trang thông tin điện tử của Công ty.

-           Học viên sẽ được cung cấp Bản cam kết theo mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP để ký và nộp cho Công ty ngay tại lớp học.

Thẻ thành viên sẽ được cấp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được Bản cam kết của Học viên. Học viên có thể nhận trực tiếp tại văn phòng Công ty hoặc đăng ký nhận qua đường bưu điện.